AVG

Uitleg voor cliënten, ouders, verzorgers en/of bewindvoerders over de privacywetgeving AVG.
Algemene informatie AVG.
Bij het maken van een afspraak gaat u akkoord met de AVG welke in de praktijk wordt gehanteerd.

Hieronder wordt aangegeven waarvoor u toestemming geeft :

Mijn toestemming geldt alleen voor de hieronder beschreven redenen, gegevens en personen/instellingen. Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de medisch voetzorgverlener opnieuw om toestemming.
De medisch voetzorgverlener informeert een van bovenstaande, over de gegevens die worden uitgewisseld en de gegevens die worden geregistreerd. Dat betekent bijvoorbeeld dat zij uitlegt om welke specifieke gegevens het gaat en waarom deze gegevens noodzakelijk zijn om te kunnen behandelen.
Iedere bovengenoemde kan (kunnen) ervoor kiezen om geen toestemming te geven of om alleen voor bepaalde delen toestemming te geven. De medisch voetzorgverlener legt uit wat de gevolgen zijn voor het behandelplan als (voor bepaalde) gegevens of personen geen toestemming wordt gegeven. 
De patiënt behoudt het recht om in te zien, recht op informatie, recht op intrekken, recht om te wijzigen, recht om vergeten te worden,  recht om gegevens over te dragen of te wijzigen.
In sommige gevallen zal het wijzigen van de  toestemming gevolgen hebben voor het behandelplan. De medisch voetzorgverlener legt uit wat de gevolgen dan zijn voor het behandelplan.

Afkortingen:
AVG = Algemene verordening gegevensbescherming
AP  = Autoriteit Persoonsgegevens
Wbp = De Wet bescherming persoonsgegevens

Voorbeeld Toestemmingsformulier:
In 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘Verordening’ of ‘AVG’) rechtstreeks van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie. De Verordening is de opvolger van de Wet bescherming persoonsgegevens in Nederland. Het doel van de verordening is om twee belangen te waarborgen:

 1. De bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van hun gegevens en
 2. Het vrije verkeer van persoonsgegevens binnen de Europese Unie (‘EU’)

Door deze nieuwe wet is het belangrijk – zowel voor u als voor mij – dat u weet wat ik als Medisch Pedicure voor het uitvoeren van een verantwoordelijke voetbehandeling over u moet vastleggen. Met deze verklaring geeft u mij voor het noteren en bijhouden van bepaalde persoonsgegevens

Ik, _________________________________________________________________________

geb.datum:______________________ geef medisch voetzorgverlener Mw. C. Luijendijk van
Medische Voetzorg Stedebroec
toestemming (Graag met blauw schrijvende pen aankruisen)

 • tot het opnemen van mijn N.A.W.-gegevens zoals: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, etc., noodzakelijk voor administratie en facturering in de administratie van Medische voetzorg Stede Broec
 • tot het opnemen van mijn BSN (Burger Service Nummer) en verzekeringsgegevens oor declaraties met betrekking tot verstrekking van vergoeding van de behandeling vis doorverwijzing/contract met podotherapeut en/of ziektekostenverzekeraar (indien van toepassing) in de administratie van Medische voetzorg Stede Broec
 • tot het opnemen en noteren van mijn voetklachten op een papieren en/of digitale voetenkaart in de administratie van Medische voetzorg Stede Broec
 • tot het vastleggen van overige medische gegevens die van belang zijn voor de voetbehandeling in de administratie van Medische voetzorg Stede Broec
 • tot het eventueel digitaal nemen en vastleggen in het patiënten dossier van foto’s van mijn voetproblemen in de administratie van Medische voetzorg Stede Broec
 • tot het informeren van huisarts/podotherapeut en medisch specialist dat ik onder behandeling ben bij Medische voetzorg Stede Broec
 • tot het verstrekken van administratieve en medische gegevens aan huisarts/podotherapeut en medisch specialist

om bij de huisarts/podotherapeut en/of medisch specialist informatie op te vragen die nodig is voor de behandeling door Medische voetzorg Stede Broec

(Indien van toepassing voor cliënten die via de Ketenzorg in aanmerking komen voor vergoeding (deels) van de diabetische voetzorg

 • tot het in het systeem van de Ketenzorg (West-Friesland of HONK Alkmaar) vastleggen van mijn administratieve gegevens
 • tot het in het systeem van de Ketenzorg (West-Friesland of HONK Alkmaar) vastleggen van mijn medische gegevens)

Ik heb te allen tijde het recht de hiervoor aangekruiste toestemmingen, om welke reden dan ook, in te trekken. Mijn hiervoor genoemde pedicure zal dit ook moeten melden aan derden die noodzakelijkerwijs betrokken zijn/waren bij de dienstverlening


Deze toestemming is geldig zolang ik onder behandeling ben van Mw. C. Luijendijk van Medische voetzorg Stede Broec. De pedicure heeft een fiscale bewaarplicht, wat betekent dat zij het administratieve gedeelte 7 jaar dient te bewaren


Datum ondertekening: __________________________  geldig tot einde behandelingen

Handtekening                                                                                          Handtekening

Cliënt                                                                                                       Pedicure